Pædagogik‎ > ‎

Værdigrundlag og menneskesyn

For at give interesserede mulighed for bedre at kunne forstå baggrunden for vores pædagogiske arbejde, har vi valgt at beskrive vores grundlæggende værdier og menneskesyn, som baserer sig på en betragtning om, at vi alle er ligeværdige, men ikke nødvendigvis jævnbyrdige partnere i et socialt fællesskab.

Vi betragter barnet som et selvstændigt individ, og vi må som pædagoger give barnet mulighed for medindflydelse, refleksion og handling over sit eget liv. Vi ser barnet som kompetent i sig selv, men ikke uden behov for voksenstøtte, idet barnet ikke altid har forudsætningerne for at kunne handle uafhængigt af hjælp fra en voksen.

Samtidig må vi videregive vores kultur og normer til barnet, således at vi allerede i børnehaven fører barnet ind i en dannelsesproces, hvor det lærer at indgå selvstændigt og ligeværdigt i samfundet. Med dannelse mener vi til en visgrad opdragelse, men på barnets præmisser, hvor der i en løbende proces over tid sker en tilpasning til kultur og samfundsetik ved hjælp af oplevelser, erfaringer og en videregivelse af normer og uskrevne regler.Vi mener det er vigtigt at barnet langsomt gennem sin børnehavetid lærer at handleog begå sig socialt samtidig med at det bevarer sig selv og tilegner sig viden.

Vores værdier og menneskesyn udspringer af et solidarisk og demokratisk livssyn, hvor etikken er, at man behandler hinanden med anerkendelse og respekt, og hvor man giver hinanden plads til at være individer, der er fælles om at få samfundet til at fungere. Vores forhold til barnet er asymmetrisk – vi ved mere end barnet og har flere erfaringer – derfor må vi motivere, stimulere og støtte barnet til en positiv udvikling. Vi må møde barnet der, hvor det er, og sammen med barnet gå et skridt videre i ukendt retning, hvilket vil føre til fremskridt og udvikling.

Vi fungerer samtidig som en omsorgsbase for barnet, hvor det kan finde tryghed og hvile ud. Vi mener, at empati er en forudsætning i pædagogisk arbejde med børn, idet barnet skal ses som et individ, der søger udvikling og dannelse på sin helt egen måde. Vi må derfor være istand til at se det enkelte barns særpræg, dets styrker og svagheder, for at give hver enkelt den bedst mulige støtte og omsorg.

Vi har den opfattelse, at barnets personlighed og selvværdsfølelse dannes ved hjælp af kulturelle, individuelle og sociale faktorer, hvorfor en viden om barnets baggrund sammen med et kendskab til de udviklingspsykologiske teorier, er nødvendigt, for at give børnene de bedst mulige vilkår.