Vedtægter‎ > ‎

Vedtægter 2015

V E D T Æ G T

 

for

privatinstitutionen ” Dyrehavens Skovbørnehave

Revideret 10. juni 2015

 

 

§ 1.      NAVN

            Privatinstitutionens navn er ”Dyrehavens Skovbørnehave”. (Herefter institutionen)

Institutionen har hjemsted i Lyngby-Taarbæk Kommune og er beliggende Trongårdsvej 60, 2800 Kgs. Lyngby.

§ 2.      GRUNDLAG

Dyrehavens Skovbørnehave er en selvejende institution stiftet som en forening med privat drift i henhold til dagtilbudslovens § 19 stk. 4.

 

           § 3.      FORMÅL

Stk. 1. Institutionens formål er at virke som dagtilbud/ skovbørnehave for børn i alderen 3-6 år.

Børn kan optages fra de er 2 år og 10 måneder, hvis det vurderes, at de kan klare strabadserne ved at gå til og fra skoven og er i stand til at klare en hel dag uden middagssøvn.

Stk. 2   Børn skal almindeligvis senest ved sædvanlig skolestart efter det fyldte 6 år udmeldes af foreningen, medmindre det i et samarbejde med forældrene/værgen og institutionens leder vurderes hensigtsmæssigt, at barnet udsætter skolestart i et år.

               Stk. 3   Forældrene/Værger til indskrevne børn skal være indforstået med de særlige forhold et ophold i skoven i 

               al slags vejr medfører, inklusive krav til påklædning m.v.

           

Stk. 4   Institutionens målsætning er endvidere – med respekt for de af kommunalbestyrelsens fastsatte mål og rammer jf. § 2:

Foreningen Dyrehavens Skovbørnehave er en Natur- og kultur børnehave, hvor pædagogikken, samværet og aktiviteterne primært har sit udgangspunkt i naturen.

Gennem færden i skoven, ved søer, på marker, samt i byen, er det vort mål, at børnene skal få en alsidig forståelse for livets gang, samt indblik i det samfund vi er en del af.

Barnets hverdag skal være tryg og omsorgsfuld, samt være præget af glæde og tolerance.

Vi ønsker et nært og aktivt samarbejde mellem børn, forældre/værger og ansatte, med henblik på at skabe et fælles liv og fælles oplevelser, til gavn og glæde for alle.

           Vi ønsker, at vores skovbørnehave skal være præget af frihed, åbenhed og respekt for hvert enkelt barn.

Vi ønsker en Skovbørnehave der udvikler barnets kreativitet, nysgerrighed, videbegær, samt lyst til at eksperimentere, ved at skabe et stimulerende og afvekslende miljø. Vi ønsker at styrke barnets selvværd, og styrke barnets tro på egne evner.

   Vi ønsker at udvikle fællesskabsfølelse, hjælpsomhed, hensyntagen, social velfærd, samt evnen til at tage ansvar for egne handlinger.       

Stk. 5   Institutionens eventuelle formue og overskud er henlagt til institutionens formål.

 

             § 4       OPTAGELSE I FORENINGEN.

             Stk. 1   Børnehaven er åben for alle børn, uanset forældrenes/værgernes    

             livssyn, etnicitet, politiske eller religiøse holdning eller lign.  

Det er dog en forudsætning, at børnene kan klare strabadserne i forhold til færden i naturen jf. § 3 stk. 1.

Forældre/værger skal også være indforstået med, at der internt i børnehaven på vægge og opslagstavler kan opsættes foto´s af deres barn. Ligesom foto´s kan deles på en intern sikker digital platform. Der opsættes/deles ikke foto´s, der på nogen måde kan opfattes som stødende eller krænkende.

 

Stk. 2   Bestyrelsen og institutionens leder optager børn efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

a.)         Søskende. Børn som har søskende, der allerede er optaget i foreningen.

b.)         Børn, som har søskende, der tidligere har været optaget i foreningen.

c.)         Ud fra en overordnet vurdering af samspillet børnene imellem.

d.)       Børn optages efter opskrivningstidspunkt til venteliste. Tidligst opskrevne optages først.

Stk. 3   Børn der ikke har bopæl i Lyngby-Taarbæk kommune optages kun, hvis der er ledige pladser. Dette gælder dog ikke børn, som optages i henhold til § 5 virksomhedspladser.

Stk. 4   Forældre/værger, der ønsker deres barn optaget i foreningen, skal ansøge herom til institutionens leder

Stk. 5   Forældre/værger, der er meddelt optagelse, skal senest 14 kalender dage efter meddelt optagelse dog tidligst 3 mdr. inden indskrivningsdato indbetale depositum som forældrebetalingsbidrag jo. § 7 stk1.

Stk. 5.1 Såfremt børn afmeldes indtil 1 måned før optagelse tilbagebetales kun indbetalt depositum svarende til 1 måneds betaling.

Stk. 5.2 Afmeldes børn i perioden 1 måned før og op til indskrivningsdato reduceres det indbetalte beløb ikke.

Stk. 6   Op til 5 pladser kan reserveres til udvalgte virksomheder, jf. § 5.

Stk. 7   Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde dispensere fra ovennævnte optagelseskriterier, såfremt det vurderes hensigtsmæssigt.

 

 

§ 5       ”VIRKSOMHEDSPLADSER”

 

Stk. 1   Som led i supportering af foreningens drift og med det formål at reducere forældrebetalingen/forbedre vilkårene for børnene i foreningen kan op til 5 pladser reserveres til udvalgte virksomheder.

Stk. 2   Betaling og vilkår for ”Virksomhedspladser” godkendes af generalforsamling.

Stk. 3   Bestyrelsen udvælger virksomhederne.

 

§ 6       UDMELDELSE

Stk. 1   Børn kan af bestyrelsen udmeldes fra foreningen såfremt der er 2 måneders betalingsrestance. Der skal minimum være tale om en betalingsoverskridelse på 3 uger og skovbørnehaven skal have rykket 2 gange skriftligt for betalingen før opsigelse kan finde sted.

Stk. 2   Børn der ønskes udmeldt af foreningen, kan udmeldes af forældre/værge med 2 mdrs. løbende varsel til udmelding ultimo måneden.

Stk. 3   Indbetalt depositum kan anvendes til at dække eventuelle restancer.

 

§ 7       FORÆLDREBETALING.

Stk. 1   Generalforsamlingen fastsætter hvert år den årlige forældrebetaling og depositum på baggrund af det fremlagte og godkendte budget. Bestyrelsen kan fastsætte et á conto betalingsbeløb/depositum indtil endeligt budget godkendes. Depositum tilbage betales ved barnets ophør.

Stk. 2   Søskende rabat ydes i det omfang det kompenseres fra kommunen.

Stk. 3   Forældrebetaling foretages månedsvis forud. Depositum betales jf. § 4 stk. 5.

Stk. 4   Betalinger skal tilmeldes PBS eller anden af bestyrelsen godkendt automatisk betalingsservice, og kan kun efter bestyrelsens godkendelse fraviges.

 

Stk. 5   Såfremt betaling ikke finder sted fremsendes rykkerskrivelse

            jf. § 6 stk. 1.

 

§ 8.      GENERALFORSAMLINGER

Stk. 1   Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2   Generalforsamlingen skal afholdes hvert år i juni måned.

Stk. 3   Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske efter den til enhver tid gældende forretningsorden.

Stk. 4   Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

            Pkt. 1 Valg af dirigent

            Pkt. 2 Konstatering af lovlig indkaldelse og beslutnings dygtighed.

            Pkt. 3 Formandens beretning

            Pkt. 4 Godkendelse af revideret regnskab og disponering af overskud

            Pkt. 5 Meddelelse af decharge til bestyrelsen.

            Pkt. 6 Fremlæggelse og godkendelse af næste års budget

            Pkt. 7 Fastsættelse af næste års forældre betaling.

            Pkt. 8 Valg af revisor og bestyrelse.

            Pkt. 9 Meddelelse af decharge til bestyrelsen.

            Pkt. 10 Behandling af evt. forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer jf. forretningsorden.

             Pkt. 11 Evt.

Stk. 5   Forældre/værger til indskrevne børn har møde og stemmeret på generalforsamlingen. Forældre/værger har én stemme pr indskrevet barn.

Stk. 6   Institutionens leder og ansatte har møderet men ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 

Stk. 7   Evt. indkaldelse til Ekstraordinær generalforsamling kan foretages af

·       Bestyrelsen (efter simpelt flertal)

·       Generalforsamlingen (efter simpelt flertal)

·       Efter ønske fra mindst 30,0 % af indskrevne børns forældre/værger

            Efter den til enhver tid gældende forretningsorden. 

 

            § 9.      LEDELSE/BESTYRELSE

Stk. 1. Institutionens overordnede ledelse består af:

            En bestyrelse på 4 - 5 medlemmer, der varetager den overordnede ledelse. Lederen deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Lederen fungerer som sekretær for bestyrelsen. Lederen varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

Stk. 2. Et flertal af bestyrelsen, 3 medlemmer, vælges først af og blandt institutionens forældre/værger. Derefter vælges 3 suppleanter for disse også af og blandt institutionens forældre/værger.

Stk. 3. Herudover kan generalforsamlingen vedtage at vælge 1 medlem til bestyrelsen, som ikke har børn i skovbørnehaven. Der kan være tale om en tidligere forælder eller anden engageret person, jf. den til enhver tid gældende forretningsorden.

Stk. 4.  Valgperioden er 1 år. Bestyrelsen er på valgt ved hvert års generalforsamling.

Stk. 5   Valget foretages på foreningens årlige generalforsamling.

            For samtlige valg gælder, at valgperioden påbegyndes umiddelbart efter valget.

Stk. 6.  Forældre/værger med børn i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrerepræsentanter og suppleanter til bestyrelsen.

            Der kan kun indvælges én forælder/værge for hver familie (et eller flere søskendepar).

 

            Valg af repræsentanter og suppleanter bestyrelse sker ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, hvorved der ikke kan træffes afgørelse om, hvem der er valgt, finder omvalg sted mellem de kandidater, der har fået lige mange stemmer. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning mellem de kandidater, der har deltaget i omvalget.

Stk. 7.  Forældrerepræsentanter udtræder af bestyrelsen, såfremt deres børn ophører i institutionen.  Medlemmer kan i øvrigt udtræde af bestyrelsen som følge af, at tilknytningsforholdet til institutionen ophører.

Stk. 8.  Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med valg af formand og evt. næstformand.

Stk. 9   Bestyrelsen afholder mindst 4 ordinære møder årligt. Formanden indkalder til og leder møderne jvf. den til enhver tid gældende forretningsorden.

            Formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer i forening kan indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde.

            Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal, hvoraf der skal være minimum 2 forældrerepræsentanter, er til stede.

            Bestyrelsens afgørelser træffes ved almindelig flertalsbeslutning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 10 Bestyrelsen er ulønnet men foreningen dækker omkostninger til bestyrelsesansvarsforsikring.

 

§ 10.   BESTYRELSENS OPGAVER

Stk. 1   Påser, at institutionens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyn til institutionens formål og de regler, der til enhver tid gælder for dens ledelse og drift.

Stk. 2   Håndtering og godkendelse af og aftaler om ”virksomhedspladser”.

Stk. 3   Sikre tilsyn med optagelse af børn og administration af venteliste.

Stk. 4   Forestår opkrævning af forældrebetaling eller foranlediger dette opkrævet gennem administrator.

Stk. 5   Forestår udbetaling af løn og skatter vedr. personale eller foranlediger dette udbetalt gennem administrator.

Stk. 6   Godkendelse af principper institutionen, for eksempel pædagogiske principper og principper for årsplan, læreplan og virksomhedsplan.

Stk. 7   Ansættelse og afskedigelse af institutionens leder. Ansættelse af pædagoger sker i samarbejde med lederen. Ansættelse af øvrigt personale kan uddelegeres til lederen. Vilkår skal følge de til enhver tid gældende overenskomster på området.

Stk. 8   Udarbejdelse af forslag til budget herunder også forslag til forældre betaling til godkendelse på generalforsamling.

Stk. 9   Indgåelse af eksterne administrationsaftaler.

Stk. 10 Likvidation af foreningen og institutionen ved ophør.

Stk. 11  Sikring af overenskomstmæssige forhold.

Stk. 12 Tegning af de for foreningen nødvendige forsikringer herunder bestyrelsesansvarsforsikringer.

Stk. 13 Tilsyn med at de af Lyngby-Taarbæk kommunes lovligt hjemlede krav for tilskud til foreningen er opfyldt.

Stk. 14 Foranledige udarbejdelse af kvartalsrapporter, budgetopfølgning, årsregnskab samt revision heraf og fremsendelse af nødvendigt materiale for kommunens tilsyn.

 

           § 11     PÆDAGOGISK LEDELSE

Stk. 1   Skovbørnehavens daglige leder er ansvarlig for den pædagogiske ledelse. Foreningens daglige leder udarbejder oplæg til pædagogiske principper og retningslinjer.

Stk. 2   Foreningens daglige leder udarbejder i samarbejde med foreningens personale oplæg til virksomhedsplan til bestyrelsens godkendelse.

Stk. 3   Den godkendte virksomhedsplan gennemgås som led i formandens beretning på Generalforsamlingen hvert år.

 

§ 12    ÅBNINGSTIDER

Stk. 1   Foreningens åbningstider er Man – fre 7.30 – 16.30.

Stk. 2   Generalforsamlingen godkender ændringer i åbningstider.

 

           § 13    REGNSKABSÅR

            Regnskabsåret er 1. maj – 30.april.

 

           § 14    FORRETNINGSORDEN.

Stk. 1. Forretningsorden skal godkendes på generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Stk. 2. Eventuelle forslag til ændringer af vedtægter og andet skal fremsendes af bestyrelsen senest samtidig med indkaldelse til general forsamling.

Stk. 3 Forretningsordenen skal som minimum indeholde følgende regler:

            Pkt. 1 Indkaldelse til generalforsamling og bestyrelsesmøder.

            Pkt. 2 Mødeledelse og referat

            Pkt. 3 Konstituering af bestyrelsen

            Pkt. 4 Fordeling af referat

            Pkt. 5 Tavshedspligt.

 

§ 15.   TEGNINGSREGLER

            Til at forpligte institutionen over for tredjemand kræves underskrift af

·       Institutionens leder og bestyrelsens formand

Eller

·       Institutionens leder og to menige bestyrelsesmedlemmer.

            Dispositioner vedr. fast ejendom eller institutionens lejemål kræver dog godkendelse i bestyrelsen.

 

§ 16.   HÆFTELSE

            Institutionen hæfter med sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle institutionens gældsforpligtelser.

            Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for privatinstitutionens dispositioner i overensstemmelse med dansk rets almindelige ansvarsregler.

 

§ 17.   FORENINGENS OPHØR

Stk. 1   Ophør af foreningen og nedlæggelse af institutionen skal godkendes af generalforsamlingen.

Stk. 2   I tilfælde af institutionens nedlæggelse anvendes dens formue til fremme af de pædagogiske principper, som skovbørnehaven bygger på.

 

§ 18.   ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Stk. 1. Ændring af vedtægten kræver tilslutning af generalforsamling med 50 % af stemmeberettigede(Dvs. IKKE af fremmødte), og underskrift af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse.

Stk. 2   Forslag til ændringer skal fremsendes af bestyrelsen senest samtidig med indkaldelse til Generalforsamling.

             Stk. 3.  Vedtægten og ændringer af denne kræver efterfølgende godkendelse af     

             kommunalbestyrelsen i Lyngby-Taarbæk kommune for at sikre at lovgivningen

             overholdes.

o o 0 o o

 

Vedtægterne træder i kraft den 10. december 2010

 

Vedtaget på Stiftende Generalforsamling den 17. juni 2009.

Revision 1. Vedtaget på Generalforsamling den 16. september 2010.

Revision 2. Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling  den 10. december 2010

Revision 3. Vedtaget på generalforsamling den 21. juni 2012

Revision 4. Vedtaget på generalforsamling den 11. juni 2014

Revision 5. Vedtaget på generalforsamling den 10. juni 2015

Bestyrelsen for institutionen “ Dyrehavens Skovbørnehave”:

 

 

 

------------------------             ---------------------------

                                         

Bestyrelsesformand             Bestyrelsesmedlem

           

 

 

--------------------------             ---------------------------

 

Bestyrelsesmedlem              Bestyrelsesmedlem

 

 

Påtegnet af:

 

-------------------------