Bestyrelsen

Medlemmer af bestyrelsen 2022 / 2023:

Formand: Marie-Louise Christiansen
Næstformand: Rasmus Kromann-Larsen
Kasser: Mia Line Byrk Østergaard
Medlem: Mette Stærk
Medlem: Mia Hougaard
Medlem: Kasper Karlssen (suppleant)
Medlem: Jacqueline Trosborg
Leder: Mikkel Krejberg 

Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling og består af forældrerepræsentanter. Børnehavens leder deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Bestyrelsesarbejdet er et betroet hverv, hvor formålet er at skabe eller bevare en god institution inden for de rammer, der er givet. Bestyrelsesmedlemmer sidder sjældent i bestyrelsen i flere år, og derfor skal den enkelte holde sig for øje, at hvervet kun er til låns, og at institutionen skal videregives til den næste bestyrelse i en velfungerende stand. Alt sammen med respekt for de medarbejdere, der kontinuerlig skaber trivsel og velfungerende rammer for nuværende og kommende børn.

Bestyrelsen er arbejdsgiver for institutionens medarbejdere og har derudover ansvaret for at gældende lovgivning, administrative bestemmelser, vedtægter, driftsaftale, og de af bestyrelsen trufne aftaler overholdes.

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for institutionens drift og virke, men i dagligdagen er mange opgaver overdraget til institutionens leder, der skal føre bestyrelsens beslutninger ud i livet.

Bestyrelsen har ansvar for ansættelse af leder og formanden bistår lederen med ansættelse af det øvrige personale.

Bestyrelsen kan ud over rollen som formand, med fordel også udpege et bestyrelsesmedlem til at bistå formanden med økonomistyring, herunder dialog med administrationsselskab omkring udarbejdelse af årsregnskab samt bistå ifm. med øvrige arbejdsopgaver som f.eks. indhentelse af tilbud ved større indkøb, planlægning af arrangementer m.m.

Bestyrelsesmøder

Beslutninger om hvem, der gør hvad, dokumenteres i referater fra bestyrelsesmøder, så man senere kan finde ud af, hvem der påtog sig ansvaret for en opgaves udførsel. Der skal altid udarbejdes referat fra bestyrelsens møder – og det er lederens ansvar at opbevare referater fra gennemførte møder.

På bestyrelsesmøderne skal de overordnede punkter diskuteres, fx økonomi, evt. ansættelse af medarbejdere, særlige anskaffelser til institutionen, særlige projekter, frokostordning m.v. Ved hvert bestyrelsesmøde gennemgås den generelle trivsel i børnehaven – både hvad angår personale og børn.

Der kan kun tages beslutninger på bestyrelsens møder. Bestyrelsen må ikke begynde at diskutere enkelte børn, da personfølsomme oplysninger er tavshedsbelagte i henhold til Forvaltningslovens § 27 og Straffelovens § 152 m.v. Børnesager er alene et anliggende mellem institutionens leder og kommunen.

Heller ikke snak om bestyrelsesmedlemmernes egne børn, hører hjemme på bestyrelsesmødet. Ligeledes skal de enkelte personaler ikke diskuteres. Er der problemer med en personale, må formanden og lederen, i første omgang i fællesskab søge at løse disse.

Lederen

Den ansatte leder betragtes juridisk som bestyrelsens ’forlængede arm’, og det er lederen, der har ansvaret i dagligdagen for ledelsen af institutionen.

Børnehavens leder har således det daglige ansvar. Lederen har ansvaret for økonomien, personaleledelsen og ansvar for det daglige pædagogiske indhold i institutionen, herunder ansvaret for, at der udarbejdes pædagogiske læreplaner og virksomhedsplaner.


Forældrebestyrelsens visioner

I forbindelse med at der ved den ordinære generalforsamling bliver valgt en bestyrelse, vil denne altid ved første bestyrelsesmøde have bestyrelsens visioner på dagsordenen. Dette er for at sikre at vi har en bestyrelse som alle arbejder for samme sag.

Bestyrelsen vil have til formål at arbejde for den specielle ånd der er i børnehaven – og som altid har eksisteret. Under punktet ”Pædagogik” og derefter ”Målsætning” er børnehavens målsætning angivet. Bestyrelsens vigtigste opgave er selvfølgelig at bevare og udvikle de værdier som fremgår heraf. Derudover har bestyrelsen selv defineret sine visioner som følger:

En synlig forældrebestyrelse 

Det skal være let for alle i Dyrehavens Skovbørnehave at se hvem der er en del af børnehavens bestyrelse.

Dette skal gøres ved synlig repræsentation af bestyrelsens medlemmer ved børnehavens indgang. På børnehavens telefonliste skal bestyrelsens medlemmer og suppleanter markeres. Desuden skal der være udadvendt kommunikation mellem forældrebestyrelsen og forældregruppen. Bestyrelsesformanden vil et par gange om året sende en mail ud med ”seneste nyt”.

En aktiv forældrebestyrelse

Som bestyrelse vil vi være aktive i det arbejde, der foregår omkring Skovbørnehaven. Dette kan være i forbindelse med:

Andre opgaver bestyrelsen skal involvere sig i: